Tidligere arrangementer 2005 - 2020
Årbogsudlevering 2016
Årbogsudlevering 2016. Der danses Charleston...

Årbogs-udlevering 2014 - forfatter introduktion.
Årbogsudlevering 2014. Forfatter introduktion.

Omvisning i den Fynske Landsby 2012
Omvisning i den Fynske Landsby 2012

Tur til Hvidkilde Gods august 2010
Tur til Hvidkilde Gods august 2010.
greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn fortæller.Tur til Arreskov Slot maj 2006.


Tur til Emmelev Klev august 2005.


Tur med Faaborg - Korinth banen august 2007.


Besøg på sanderumgård maj 2005.


Besøg på Arkitekt Søren Vadstrups fredede
gård i Viby august 2006.


2021
Lørdag den 20. marts kl. 14-16.30
Generalforsamling og fynske rytterskoler i 300 år

Årets generalforsamling afholdes i Brylle i en af de få stadig tilgængelige fynske rytterskoler, bygget omkring eller lige efter 1721. Nu huser bygningen Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Forening, Tommerup.
Før generalforsamlingen vil museumsinspektør Ellen Warring fortælle historien om det fynske rytterdistrikt og om de 20 fynske skoler, der blev opført mellem 1721 og 1727.
Skolerne var fuldstændig ens, lavet efter tegninger af Lars Erichsen, bygmester var J.C. Krieger og murermester var Hans Nikolai Kruse. Over det buede indgangsparti blev der i 1727 opsat tavler med ensartet tekst og Frederik den Fjerdes monogram. I Brylle er tavlen flot bevaret over indgangsdøren. Skolerne blev bygget af Frederik den Fjerde som godsejer, ikke som monark. Han havde nok håbet på, at de private godsejere ville følge trop; men der skulle gå mere end 50 år, inden det for alvor blev iværksat. Først i 1814 kom der en almueskolelov, der gjaldt alle børn på landet.

Lørdag den 12. juni kl. 10-14
Hellerup Gods og kirke. Søllinge gamle skole

Ejerne af Hellerup Gods har siden middelalderen været tæt knyttet til kongen og rigets styre. Den første kendte ejer, Niels Jensen Bild, nævnes i 1419 som vidne i en traktat mellem den danske kong Erik af Pommern (1382-1459) og den polske konge. I dag fremstår godset som en smuk toetages, hvidkalket bygning med rødt tegltag. Godset har haft en del forskellige ejere. I 200 år tilhørte det slægten Sehested Juul. I 2003 købte Knud Erik Hansen og Inge Marie Jensen stedet. De har gennemført en omfattende renovering, så stedet bl. a. kan fremstå som en værdig ramme for en udstilling af firmaet Carl Hansens møbler. Ejerne viser selv rundt.
Lige ved siden af godset ligger Hellerup kirke, som er en meget velbevaret romansk kirke fra ca. 1200 bygget i teglsten. I den henseende lidt af en sjældenhed. Cand. mag. Thorkil Jacobsen vil fortælle om kirken og godsets historie. Vi deler os i to grupper, der på skift ser kirke og gods.
Efter en let frokost i Søllinge forsamlingshus (som er betalt) ser vi Søllinge gamle skole fra 1793. Den blev bygget for midler skænket af komtesse Louise Charlotte Sehested Juul til Hellerup gods og blev brugt til 1962. Den er nu et fint lille museum.

Lørdag den 21. august kl. 9.15-17.30 Udflugt til Strynø
Vi skal besøge Strynø Frugthave, hvor Mette Meldgaard vil fortælle og vise rundt. Der er smagsprøver, og most kan købes. Efter dette er der frokost på Mejeriet, og derefter vil Skjold Christensen, der leder lokalarkivet på Strynø, lede en byvandring og rundvisning. Vi slutter med kaffe på Strynø Kro og tager færgen fra Strynø kl. 16.45. Arrangementet kan gennemføres til fods, men vi medbringer biler aht. evt. gangbesværede.
Strynø er et levende ø-samfund med et befolkningstal, der gennem de seneste år har været stigende. Der er så mange unge, at der kan opretholdes skole og børnehave/ vuggestue, og der er købmand, kirke og kro. Oprindelig levede man af landbrug og fiskeri og boede i Strynø by, der ligger højt midt på øen. Udskiftningen i 1810 foregik som stjerneudskiftning midt på øen og blokudskiftning nord og syd for byen. De gamle markskel er i stor udstrækning bevaret, og vi får dem at se på vejen fra færgen til Strynø Frugthave. Bebyggelsen i Strynø By stammer i hovedsagen fra perioden 1860-1910, da søfolk og fiskere etablerede sig efter gårdenes udflytning. Indtil ca. 1890 blev de fleste huse bygget af Pe’ Bager, en murer, der kom fra Ærø som tilflytter. Strynø skole, bygget 1905, nu også kulturhus, er for nylig istandsat med støtte fra Realdania.

20. – 23. September 2021
Tur til Gdansk i Polen

Grundet Coronaen måtte vi i samråd med rejsebureauet opgive turen i 2020. Men vi er fast besluttet på at gennemføre den i 2021.
Gdansk er det polske navn for den gamle hansestad Danzig, som er et af de steder i Europa, hvor der er mest historie per kvadratkilometer. Her startede Anden Verdenskrig 1. september 1939, og byen var i 80’erne hovedsæde for Solidaritet, som skulle give et afgørende bidrag til at vælte det kommunistiske styre i Østeuropa. Vi har to hele dage til rådighed i byen, og vi ser Museet for Solidaritet, der i 2016 fik den europæiske museumspris, og det nye og internationalt roste Anden Verdenkrig museum. Det har været genstand for en heftig strid om, hvordan polakkerne skal forstå deres egen historie.
Der bliver også tid til en byrundtur og et besøg på middelalderborgen Marienburg, der var hovedsæde for den tyske orden og er udpeget til UNESCOs verdenarv. Med på turen har vi polensekspert Anna Werenberg.

Lørdag den 6. november kl. 14-16
Fyn i ord, sang og toner. Vor Frue Kirke, Svendborg
Fynske digtere og komponister – en mosaik af historier og sange
Organist og forfatter Poul Chr. Balslev og historiker Pia Sigmund fortæller om fynske digtere og deres møder med fynske komponister. Vi skal opleve den fynske historie gennem teksterne og melodierne. Blandt komponisterne er de fire fynboer, der stod bag Højskolesangbogens udvidede udgave (10. udgave) i 1922: Thomas Laub, Carl Nielsen, Thorvald Aagaard og Oluf Ring.
Nu er 19. udgave netop udkommet. Poul Chr. Balslev spiller til nogle af sangene, og der bliver mulighed for at synge med.
Sted:

2020
Lørdag den 25. januar kl. 14-16
Smugleriets kulturhistorie på Sydfyn

Den glemte grænse – sydfynsk smugleri fra kvæg smugleri til spritfærger.
Smugleri har været en sydfynsk folkesport i generationer. Alle samfundslag, fra fiskere og adelsfolk frem til vore dages lystsejlere, har benyttet øhavets perfekte beliggenhed som omdrejningspunkt for lyssky handler med kvæg, brændevin og cigaretter.
Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen har gennem kildestudier og interviews af både smuglere og toldere stykket smugleriets historie sammen fra 1800-tallet til i dag. Det er en historie fyldt med kreative påfund, modvilje mod autoriteter og flydende grænser.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Svendborg Museum og Folkeuniversitetet i Svendborg.

Lørdag den 7. marts kl. 13-17
Generalforsamling og foredrag
Munkebo Bakke – ny viden om vikingetiden på Nordøstfyn

I 2015, 2017 og 2018 har Østfyns Museer udført en række arkæologiske udgravninger på Munkebo Bakke. For hvert år er der gjort nye og spændende fund, som har øget vores indsigt i den rolle, som den naturskabte Munkebo Bakke har spillet i vikingetiden. Bakken har vist sig at være et vigtigt strategisk punkt for datidens magtelite. Museumsinspektør, arkæolog Malene Refshauge Beck vil fortælle om fundet af vikingehallen på Munkebo Bakke og de mange nye detektorfund i forhold til Ladbygraven.
Sted: Det gamle rådhus i Kerteminde, som nu er Kerteminde kirkes kulturhus, Præstestræde 4, Kerteminde.

Ravnholt gods
Gods, kirke og smedje. Midtfynske herligheder

Rundtur til Ravnholt Gods, Sdr. Nærå Kirke, Hudevad Smedjemuseum og rundgang omkring Ravnholt gods. Historisk konsulent Rasmus Agertoft fortæller om godsets historie sammen med ejeren, Christian Sehestedt Juul. Godset rummer en kompliceret bygningshistorie, som strækker sig fra renæssance til ny-renæssance.
Dernæst besøger vi Sdr. Nærå Kirke, Kirkevej 9, 5792 Aarslev. Nordvæggen i kirken har et kalkmaleri, der måske viser mordet på ærkebiskop Thomas Becket. Ph.d. Henry Bainton fra SDU vil fortælle om kirken og kalkmaleriet. Kirken rummer også kalkmalerier af Træskomaleren.
Efter kaffe i konfirmandstuen i Rolfsted venter et besøg på Hudevad Smedjemuseum, Hudevad Byvej 21, 5792 Aarslev. Vi bliver vist rundt i museet, får en demonstration af smedehåndværket og hører om udviklingen fra landsbysmedje (omkring 1850) til international industrivirksomhed.

Lørdag den 22. august 2020
Herregården Lundegård, Brobyværk og Nr. Broby kirke

Vi besøger herregården Lundegård, hvis hovedbygnings nuværende udseende stammer fra omkring 1800, men både den og herregården som sådan er betydelig ældre og har bl.a. tilhørt Christian den 4.s svigermor, Ellen Marsvin og hans hustru, Kirsten Munk. Inden afgang er der kaffe og kage i herregårdens cafeteria.
Dernæst gør vi holdt ved stedet, hvor Brobyværk våbenfabrik lå indtil 1658, og historikeren ph.d. Lars Christensen fortæller historien om den. Dernæst tager vi til Nr. Broby kirke, hvis altertavle er udført af Claus Berg, som Lars Christensen også vil fortælle nærmere om.


Lørdag den 19. september kl 14
Det stockholmske blodbad

”Det stockholmske blodbad” er Christian den 2.s største ugerning og som sådan grundigt undersøgt af både danske og svenske historikere. De er langt fra enige om, hvad der skete. Var det planlagt eller impulsivt? Var det alene kongens ansvar, eller fik han hjælp af flere svenskere? Og hvordan kunne han overhovedet komme af sted med det, når han havde givet landets ledere amnesti? Foredraget fokuserer på disse spørgsmål, idet baggrunden opridses, og blodbadets konsekvenser for det dansk-svenske forhold skitseres.
Lektor ved SDU Lars Bisgaard har netop skrevet en bog om Christian den 2. og vil indvi os i sit forskningsarbejde. Christian den 2. er begravet i Odense domkirke, og arrangementet laves i samarbejde med Domkirkens menighedsråd.

2019
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 14.00
Middelfart Venstreblad og lensafløsningsloven 1919

Middelfart Venstreblad, der var radikalt, var fra 1892 til dets endelige ophør i 1993 en markant og selvstændig røst i den offentlige debat både lokalt og landspolitisk. Forfatteren Hans Walmar vil fortælle om avisen, dens udvikling, holdninger og plads i lokalsamfundet. Et af de emner, bladet havde en markant mening om, var lensafløsningsloven af 1919, som altså fylder 100 år i år.
Forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen, fortalte om denne lovs baggrund, tilblivelse og konsekvenser. Undervejs serveredea kaffe og kage.
Sted: Aarup Bio, Bredgade 75, Aarup
Arrangementet fandt sted i samarbejde med Industriens Foredragsforening og Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Lørdag den 9. marts 2019
Generalforsamling og et bystævne

I landsbyen Birkum i det sydøstlige Odense ligger en rundkreds af sten på et centralt sted. Her mødtes landsbyens bønder i tidligere tider for at drøfte ve og vel for alle. Birkum er et af mange steder på Fyn, hvor der findes et velbevaret bystævne. Gårdejer Hans Edvard Bjærre fra Birkum vil fortælle om bystævnet, bistået af Maria Rasmussen, leder af Fraugde Lokalhistoriske Arkiv.
Efter kaffe og kage i Birkum Forsamlingshus følger den årlige generalforsamling i Historisk Samfund for Fyn, hvor du kan høre om, hvad det forgangne år har budt på, og være med til at vælge nye medlemmer til foreningens bestyrelse.
Mødested: Bystævnet i Birkum, hjørnet af Ørbækvej og Birkum Byvej. Derefter: Birkum Forsamlingshus, Ørbækvej 713, 5220 Odense SØ. Parkering ved forsamlingshuset.


Lørdag den 4. maj 2019
Lundsgaard gods og Agnes Henningsen

Lundsgaard ved Kerteminde er fra 1765, men herregårdens historie går længere tilbage, og den har været i en række fremtrædende danske og indvandrede tyske adelsfamiliers eje. Den nuværende ejer, Rudolf Iuel, vil berette nærmere om Lundsgaards lange historie. Derefter indtager vi kaffe og kage i AGNES H. Denne café har navn efter forfatterinden Agnes Henningsen (1868-1962), der var datter af godsets forpagter, og selv var hun med sit forfatterskab centreret om kønspolitisk frigørelse en særdeles kontroversiel skikkelse i sin samtid. Forfatteren Pia Juul vil fortælle mere om Agnes Henningsens liv og værker. Pia Juul er medlem af Det Danske Akademi. Hun har skrevet om Agnes Henningsen i Danske Digtere i det 20. århundrede.


Mød Peter Brandes
10. september 2019 kl. 20.00
fortæller kunstneren Peter Brandes om sit
forhold til Lauritz Mikkelsen

Som ung blev maleren Peter Brandes påvirket af Lauritz Mikkelsen. De stammer begge to fra Assens-egnen. Peter Brandes vil fortælle om Laurits Mikkelsen og om sit forhold til ham.
Lauritz Mikkelsen (1879-1966) blev født i Sverige, men flyttede som barn til Saltofte ved Assens. Her hentede han inspiration til sine værker. Mikkelsens motiver skildrer landbruget, hvor heste og køer er kendte motiver. Han var i malerlære på teknisk skole i København og elev ved kunstakademiet i København. Mikkelsen deltog på en række udstillinger, heriblandt Charlottenborgs Forårsudstilling 1901-34, 1936, 1940-42, og deltog også på Landsudstillingen i Århus 1909, samt verdensudstillingen i Rom 1911. Også mere lokalt udstillede Lauritz Mikkelsen sine værker, som fx. Den fynske forårsudstilling.
Sted: Tobaksgården 7, Assens. Pris: 50 kr. Tilmelding til: ture3@histfyn.dk

Søndag den 18. august 2019
Lyø

Lyø er i dag kendt som et lille paradis i Det sydfynske Øhav, men øen har en lang og dramatisk historie bag sig. Mest kendt er begivenhederne i maj 1223, da Valdemar Sejr og hans søn blev taget til fange og bortført til Tyskland af grev Henrik af Schwerin. Lyø er hjemsted for en af landets mest velbevarede landsbyer, men også en række særegne skikke og traditioner. I 1900-tallet var Lyø genstand for en betydelig etnologisk opmærksomhed, og en stor del af indholdet i ’Landbokvinden’ stammer fra Lyø. Vi skal med to kyndige guider rundt på både øen og i landsbyen.
Vi sejler med Øfærgen fra Faaborg og modtages på havnen af øguide Mogens Windeleff, der bringer os rundt på øen i små traktorvogne. Efter rundturen indtager vi vores medbragte mad i landsbyen. Efter frokost vises vi rundt i selve landsbyen af sociolog Jens Westerskov, der med både indfødt og akademisk ekspertise bringer os tæt på byens og lyboernes historie. Efter kaffen er der lidt tid på egen hånd, inden vi drager med færgen tilbage til Faaborg kl. 17.

Søndag den 29. september 2019
Tiselholt, Gudme
og sydfynske arkæologer

Herregården Tiselholts hovedbygning blev opført i 1874-76, i det store og hele som en kopi af renæssancegården Lystrup på Sjælland. Men gården har en lang og broget historie, som vi skal høre om, når Tiselholts ejer, Kirsten Gro Petersen, og historisk konsulent, cand.mag. og kulturformidler Rasmus Agertoft viser rundt ud og inde.
Kaffen bliver serveret undervejs til Gudme, hvor en museumsinspektør fra Svendborg Museum vil fortælle og vise rundt. Vi skal høre om jernalderen, hvor Gudme og omegn var et rigt bonde- og handelssamfund med forbindelser ud til den store Lørdag den 9. november 2019
Lancering af Fynske Årbøger 2019

Et af årets højdepunkter i Historisk Samfund for Fyn er lanceringen af årets udgave af Fynske Årbøger med spændende artikler om Fyns historie. Alle fremmødte medlemmer kan få deres årbog med sig hjem.
Historisk konsulent, cand.mag. Rasmus Agertoft fortæller om portrætmaleren Hans Hansen (1769-1828) og hans fynske forbindelser i 250-året for hans fødsel. Traditionen tro vil der være levende musik på historiske instrumenter og lidt godt at drikke.
Sted: Ansgarsalen, Ansgars Kirke, Odense

2018
Lørdag den 10. februar 2018kl. 14.00
Den glemte prins Hans
I krypten til Skt. Knuds Kirke ligger tre ydmyge gravsten for tre medlemmer af den danske kongeslægt. Det er Christian 2., hans dronning Elisabeth og deres søn, prins Hans. Hvorfor ligger de dér? Alle tre er centrale skikkelser ikke kun i dansk historie, men også i europæisk historie, for Elisabeth var af kejserslægten Habsburg. Hvem var de, og hvordan er så prominente skikkelser havnet i Odense?
Lektor Lars Bisgaard fortæller om ”den glemte prins Hans”, som blev født den 21. februar 1518 – for 500 år siden. Han kunne være blevet Danmarks konge, men – det skulle ikke så være. Efter en kop kaffe eller te ser vi sammen på gravstederne i domkirken. Et samarbejde mellem Historisk Samfund for Fyn og Skt. Knuds Kirke.


Lørdag den 17. marts kl. 13.30 - ca. 17.00
Generalforsamling og to foredrag
50-året for 1968 – set ud fra to fynske synsvinkler.
I 2018 kan vi fejre 50-året for 1968 – året der rystede verden. Også på Fyn skete der mangt og meget.
Forfatteren Anders W. Berthelsen fortæller om begivenhederne sidst i 1960´rne og først i 1970´rne i Odense og på Fyn.
Dernæst fortæller Martin Thygesen, Solvognens formand, personlige oplevelser fra Solvognens første år. Solvognen blev etableret som kunst- og filosoficenter i Odense i januar 1969.
Oplæggene bliver holdt efter den årlige generalforsamling i Historisk Samfund for Fyn, hvor du kan høre om, hvad det forgangne år har budt på, og være med til at vælge medlemmer til foreningens bestyrelse. Kaffe og kage undervejs.

Søndag den 27. maj kl. 11.00 – ca. 16.00
Udflugt til to fynske digteres land: Morten Korchs og Thomas Kingos

Byvandring i Over Holluf med fortælling af videnskabelig medarbejder ved Odense Bys Museer Inger Busk om landsbyskolen og gårdene og Morten Korchs formative år.
Dernæst kører vi til Fraugde kirkegård for at besøge Morten Korchs grav. Vi spiser vores medbragte mad i kirkens konfirmandstue. Historisk Samfund sørger for en kop kaffe.
Rundvisning i Fraugde kirke med Thomas Kingos gravsted og fortælling om kalkmalerierne ved sognepræst Signe Paludan. Sognepræst Birte Jacobsen fortæller om Kingos salmer, og vi synger et par af dem. Derefter rundvisning i Fraugdegårds park ved gårdens ejer, Preben baron Bille-Brahe. Husk madpakken!

Søndag den 19. august kl. 14.00 – ca. 17.00
Herregården Nakkebølle og en adelig heks

Nakkebølle er en af Fyns fine renæssancetidsherregårde. Vi skal se den nyrenoverede portal, som er landets ældste herregårdsportal, og vi får lov til at besøge riddersalen med nyrestaurerede gobeliner. Her vil gårdens ejer, Anne Stevnhoved, fortælle om nutiden, mens cand.mag. Rasmus Agertoft vil fortælle om fortiden. Lektor Louise Nyholm Kallestrup, SDU, vil berette om den adelige heks, Christence Krukow, der brugte sine kunster overfor ægteparret Eiler Brockenhuus og Anne Bille. Alle parrets 17 børn døde som små.
Vi indtager kaffen i Nakkebølles jagtstue. Derefter besøger vi Aastrup kirke, nabo til Nakkebølle, hvor sognepræst Torkil Jensen vil fortælle om kirken. Vi afslutter udflugten med en gåtur i skoven Enemærket, hvor vi finder frem til Nakkebølles forgænger - voldstedet Herregårdsholmen.

Lørdag den 6. oktober kl. 13.30 – ca. 17.00
Ryslinge som kirkeligt mikrokosmos

Kirkehistorie i koncentrat samt en midtfynsk komponist.
I anledning af 100-årsdagen for Valgmenighedsloven besøger vi Valgmenighedskirken, Frikirken og højskolen i Ryslinge. Nazarethkirkens præst, Mikkel Crone, vil fortælle os om menighedens historie. Organist og forfatter Poul Chr. Balslev vil fortælle om komponisten Thorvald Aagaards betydning for den danske sangskat. Vi skal synge et par af hans sange og salmer. Derefter kører vi til Ryslinge Højskole, hvor der vil være kaffebord og rundvisning på højskolen ved forstander Torben Vind.

2017
Lørdag den 14. januar 2017 kl. 14.00 West for Fyn
I 2017 er det 100 år siden, Danmark solgte de vestindiske øer til USA, og Historisk Samfund lægger naturligvis en fynsk vinkel på de gamle kolonier. En vigtig skikkelse i den sammenhæng er den vestindiske skolemand Hans West, der er født i Mesinge og gik i skole i forløberen for Odense Katedralskole, hvor vi har fået lov til at komme indenfor. Lektor Michael Bregnsbo fortalte om West og hans syn på slaveriet, ligesom han kom ind på, hvordan kampagnen forud for folkeafstemningen i 1916 om salg af øerne forløb på Fyn. Foredraget garneredes med smagsprøver på vestindisk rom.

Søndag den 5. februar 2017 kl. 14.00–ca. 15.30.
Palnatoke og hans venner

Historier om vikingen fra Nonnebakken og andre helte. Fortæller og historiker Pia Sigmund fortæller historier om konger og helte for børn (fra 6 år) og deres (bedste)forældre.
STED: Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense

Lørdag den 4. marts 2017 kl. 13.00-ca. 15.30. Generalforsamling med foredraget »Hvad gaden gemte«
Den brede Thomas B. Thriges Gade er forsvundet fra Odenses bymidte, og som de første fik arkæologerne lov til at kigge ned i de store huller, der til at begynde med afløste den. Kom med, når museumsinspektør Jakob Tue Christensen fra Odense Bys Museer fortæller om byens historiske undergrund. Foredraget bliver holdt efter den årlige generalforsamling i Historisk Samfund for Fyn, hvor du kan høre om, hvad det forgangne år har budt på, og være med til at vælge medlemmer til foreningens bestyrelse.

Lørdag den 1. april 2017 kl. 14.00. Reformationen for børn
Året er 1534. Vi er midt i Grevens Fejde, en voldsom borgerkrig i Danmark, der blandt andet handler om religion, et opgør med katolicismen og indførelse af reformationen ud fra Luthers tanker og skrifter. Vi oplever krigen og reformationen set gennem forskellige børns liv, hverdag og oplevelser, og børnene spiller hver sin rolle i den store historie, når forfatter, fortæller og kulturformidler Pia Sigmund gør historien levende for børn fra ni år og deres voksne.
Foredraget er et samarbejde mellem Historisk Samfund for Fyn, Fyens Stift, Odense Domkirke og Historiens Hus i Odense.

Søndag den 21. maj 2017 kl. 13.00-ca. 16.30
Udflugt til Margård og Vigerslev Kirke

På det smukke Nordfyn ligger herregården Margård. Den er normalt lukket for offentligheden, men vi har som noget særligt fået lov til at kigge indenfor i den prægtige hovedbygning fra 1745.
Her fortæller lektor Michael Bregnsbo om stedets historie, der blandt andet inkluderer adelsslægten Bryske, som cand.mag. Rasmus Agertoft kommer nærmere ind på i Margårds sognekirke, Vigerslev Kirke, hvor et af slægtens kendte medlemmer, Antonius Bryske, ligger begravet. Vi slutter af med kaffe og kage på den nærliggende bisonfarm Ditlevsdal, hvor der måske endda bliver lejlighed til at hilse på en bisonokse.

Lørdag den 26. august 2017 kl. 13.00-ca. 17.15
»En dansk Morten Luther« Udflugt til Birkende og Selleberg

Det er svært at forestille sig reformationen i Danmark uden Hans Tausen, der ligefrem er blevet kaldt den danske Luther. I anledning af Reformationsjubilæet 2017 går vi i hans spæde fodspor og besøger Birkende Kirke, hvor han er døbt, og landsbyen Birkende, hvor han trådte sine barnesko, og hvor der i dag findes et monument for ham. Sognepræst Niels Overgaard, lektor Lars Bisgaard og tidligere graver Rasmus Pedersen fortæller og viser rundt. Herefter går turen i egen bil til herregården Selleberg, hvis nuværende ejer, Søren Hvenegaard-Lassen, viser rundt i Sellebergs Kirsebærhave og fortæller om stedets historie og dets kirsebær, som vi også skal smage. Arrangeret i samarbejde med Reformationsjubilæumsudvalget i Kerteminde Provsti.

Søndag den 8. oktober 2017 kl. 13.00- ca. 16.45
Stenhuse på Sydfyn. Udflugt til Østrupgård og Horne Præstegård
Folkeviserne fortæller om ædle riddere og smukke jomfruer, der stolt færdes omkring deres stenstuer eller stenhuse. Kun få af de middelalderlige stenhuse er bevaret, men på Sydfyn ligger hele to, der begge normalt er lukkede for offentligheden, men som vi har fået lov til at besøge.
Vi mødes på Østrupgård, hvis ejer, Mikael Grønlykke, fortæller om stedet og viser rundt suppleret af cand.mag. Rasmus Agertoft. Efter kaffe og flødeboller fra Summerbird, som Mikael Grønlykke også ejer, kører vi videre i egen bil til Horne Præstegård, hvor sognepræst Jesper Svärd fremviser stedets middelalderlige stenhus, der i dag fungerer som udhus.2016
Lørdag den 16. januar kl. 14.00
Biskop Ramus: En fynsk salmedigter i tidens strøm – i 300-året for hans fødsel
2016 markerer 300-året for Jacob Ramus’ fødsel. Han var 1762-85 Fyns biskop og var også aktiv som salmedigter. Hans embedsperiode faldt sammen med en brydningstid både åndeligt og samfundsmæssigt, mellem pietisme og oplysning, mellem tradition og fornyelse, ja overhovedet mellem gammelt og nyt. I foredraget fortalte lektor Michael Bregnsbo om kirkelivet på Fyn på biskop Ramus’ tid og biskoppens eget virke.
Ramus’ salmer er i dag gået i glemmebogen, men de vil blive genoplivet og sunget ved mødet.
Sted: Sct. Knudssalen, Odense Domkirke, Klosterbakken 2, Odense.

Lørdag den 5. marts kl. 14.00 Generalforsamling og foredrag: Kongelige måltider på Fyn
Generalforsamlingen foregik i år i solennitetssalen på Katedralskolen i Odense, som venligst var udlånt til Historisk samfund.
Alle danske konger, deres familier og hof har passeret Fyn og Odense utallige gange, og nogle af dem har opholdt sig her i længere tid. To gange dagligt satte de sig til taflet og indtog tidens fornemmeste retter.
Efter generalforsamlingen fortæller cand.mag., ph.d. Barbara Zalewski om, da kronede hoveder som dronning Christine, Frederik II, svenskekongen, Frederik V og den senere Christian VIII gik til bords – og det foregår lige der, hvor Odense Slots køkkenhave tidligere lå.

Søndag den 14. august
Uradel på Østfyn: Rygård, Langå Kirke og Svindinge Kirke

Der er normalt ikke adgang til Johan Urnes charmerende herregård Rygård, men vi fik lov til at se riddersal og vægterloft, da historiker Ole Andersen, der er far til Rygårds nuværende ejer og selv bor på stedet, viste rundt.
Herefter tog vi videre til den nærliggende Langå Kirke, hvor lektor Lars Bisgaard fortalte, og efter kaffe og lagkage i Øxendrup Kro viste cand.mag. Rasmus Agertoft rundt i Svindinge Kirke, bygget af endnu en uradelig bygherre, rigshofmester Christoffer Valkendorf.
Sted: Rygård, Rygårdsvej 28, 5874 Hesselager.

Søndag den 18. september kl. 13.00 - ca. 16.00
Dankvart Dreyer på herregården Rugård

Den 13. juni 2016 fyldte den fynske maler Dankvart Dreyer 200 år, og i den anledning fik vi lov til at komme indenfor på herregården Rugård, som Dreyer besøgte flittigt. Historikeren Mogens Kragsig Jensen introducerede til Rugårds spændende fortid, og stedets ejer, Henrik Gyrst, viste rundt, hvorefter kunsthistoriker og museumsinspektør på Brandts Ellen Egemose fortalte om Dreyer og den fynske billedhugger J.A. Jerichau, der også fyldte 200 år i 2016. Endelig var der kaffe og kage i parken.

Søndag den 25. september kl. 13.00 - ca. 16.30
Værftsø - fra træ til stål

Frederiksøen midt i Svendborg Havn startede som en bar sandholm. Sidenhen blev det en aktiv værftsø, hvor mere end 400 skibe af træ og stål er løbet af stabelen. På dagens tur skal vi besøge det stadig fungerende Ring-Andersens træskibsværft (etab. 1867 og nu i femte generation) og ind bag murene på det nu lukkede Svendborg Værft. Museumsinspektør ved Svendborg Museum, Nils Valdersdorf Jensen, viste rundt.
Vi sluttede af med kaffe og kage på Restaurant Ærø ved havnen i Svendborg.

Lørdag den 5. november kl. 14.00 - ca. 16.30 Udlevering af Fynske Årbøger 2016
Ved årets udgivelse og udlevering præsenteredes Årbogens artikler og forfattere.
Cand.mag. i historie Jeppe Wichmann Rasmussen fortalte om Fattiggården i Svendborg under besættelsen. Hans foredrag handler om 14 mænd, der under 2. Verdenskrig søgte arbejde i Tyskland for at undslippe indespærringen på Svendborg Fattiggård. Mange danskere stod over for det samme dilemma: Fattiggård eller Fjendeland?
Historisk Samfunds nye bog "Fyn i de brølende tyvere" blev præsenteret af forfatterne, der blev serveret champagne og othellolagkage, og der blev danset charleston (se billed) og andre tyver-danse under supervision af gruppen "Swing the shoes".


2015
Lørdag den 17. januar kl. 13.30-16.00
Museumsinspektør Ellen Warring om fredninger
Fredning af fortidsminder og arealer er et vigtigt led i bevarelsen af kulturarven. Museumsinspektør cand.mag. Ellen Warring, Odense Bys Museer, fortalte i sit foredrag hvordan fredningsarbejdet nærmere går for sig. I den forbindelse nævnte hun konkrete eksempler og berettede om nogle af de oplevelser, man som fredningsmyndighed kan komme ud for i fredningssager.

Lørdag den 21. marts kl. 13.30
Generalforsamling

Efter generalforsamlingen var der foredrag om Carl Nielsen og Klaus Berntsen – to fynske jubilarer
2015 er 150-året for komponisten Carl Nielsens fødsel og 100 året for grundloven af 1915, der bl.a. gav valgret til kvinder. En vigtig medskaber af denne grundlov var den fynske friskolemand og venstrepolitiker Klaus Berntsen (statsminister 1910-13.)
Historisk Samfund markerede disse jubilæer under ét ved at henlægge arrangementet til Nr. Lyndelse Friskole med foredrag om Berntsen og Nielsen ved henholdsvis lektor Jeppe Nevers og ph.d. studerende Per Seesko (begge SDU) foruden et par af Carl Nielsens sange.

Lørdag den 13. juni kl. 9.45 – 18.00
Ærø rundt

Ærø til fods og i bus. På overfarten nød vi sandwich og kaffe. Fra færgelejet i Ærøskøbing gik vi til kirken, hvor Christina Kjærulf viste rundt. Derefter kørte vi i egen bus til Marstal med besøg i Marstal Museum og på værftspladsen. Museumsinspektør Henning ... viste rundt og fortalte.
På busturen og ved Søbygaard og Bregninge kirke underholdte historiker og forfatter Karsten Hermansen om Ærøs historie. Undervejs fik vi kaffe i det fri.

Søndag den 16. august kl. 13.00 – kl. 17
Løgismose, Damsbo og Lusehøj

Vi mødtes ved godset Løgismose, der ejes af familien Grønløkke. Løgismose har været i slægterne Oxe, Gøye, Bille og Trampes eje. Også Niels Bukh har boet her. Hovedbygningen er fra 1575, men ombygget flere gange. Vi fik adgang til kirken og parken, hvor cand.mag. Rasmus Agertoft viste rundt.
Dernæst kørte vi til Lusehøj, en mægtig stormandshøj fra bronzealderen, hvor museumsinspektør Mogens Bo Henriksen fortalte om de rige fund. Endelig besøgte vi godset Damsbo, hvor vi drak kaffe. Her fortalte lektor Lars Bisgaard os om godsets stifter, rigsmarsk Anders Bille, og om dets brogede historie.
Det var rigtig gode kager!

Søndag den 20. september kl. 14.30 – 16.30
Rundvisning og kaffe på Holckenhavn Slot

Renæssanceslottet Holckenhavn er kendetegnet ved en fløj samt port fra 1580’erne og et pragtfuldt kapel og portfløj, opført 1631-34. Herregården har gennem historien haft forskellige navne, bl.a. var det indtil 1616 hovedsæde for Ulfeldt-slægten og hed Ulfeldtsholm.
I 1672 fik godset sit nuværende navn, da det blev ophøjet til baroni under Eiler Holck. Det har siden været i Holck-slægtens eje.
Lørdag den 14. november kl. 14.00
Udlevering af den Fynske Årbog 2015

I 2015 fejrer vi 100-året for grundloven 1915, der fastslog valgret til kvinder. Lily Schmidt-Nielsen var den første kvinde, der blev sognerådsformand (borgmester) på Fyn. Hendes datter, lektor Dorte Schmidt-Nielsen, fortæller om moderens meget aktive år i Skårup.
Ved årets udgivelse og udlevering præsenteres Årbogens artikler og forfattere. Musikere spiller på historiske instrumenter, og der serveres noget at drikke.
Mødested: Ansgargården, Ansgar kirke, Sdr. Boulevard 1, Odense.
2014

Dagseminar om "Tabet af Norge"...
- på Hindsgavl Slot lørdag den 8. februar 2014,
- hvor medlemmer af Historisk Samfund for Fyn kunne tilmelde sig.
Det var på Hindsgavl Slot ved Middelfart, at Frederik VI i begyndelsen af 1814 traf den tunge beslutning om at afstå Norge til Sverige. I anledning af 200 års jubilæet for dette har Folkeuniversitetet i Odense arrangeret et dagseminar om "tabet af Norge" på Hindsgavl Slot lørdag den 8. februar 2014, hvor medlemmer af Historisk Samfund for Fyn også er velkomne til at tilmelde sig.

Lørdag den 15. marts kl. 13.30 Generalforsamling
Ringe bibliotek, Algade 40, Ringe
Efter generalforsamlingen: Krigen i 1864 oplevet og fortalt af en dragon fra Midtfyn

Jubilæet for krigen i 1864 mindedes med foredrag, oplæsning og billeder.
Lektor Michael Bregnsbo holdt et oplæg om krigen og dens baggrund. Desuden var der oplæsning fra ”Itzehoe-dragonens” beretning om krigen ved Klaus Veltzé, Thorkil Jacobsen og Pia Sigmund. Rasmus Nielsen var fra Kohavegård i Bolteskov, Ringe Sogn, og aftjente sin værnepligt som dragon i Itzehoe fra 1861-64. Han var en opvakt og nysgerrig iagttager og skrev dagbog under tjenesten. Dagbøgerne blev siden med sønnens hjælp skrevet om til en beretning om soldatertiden og krigen.
Højdepunkter i beretningen er tilbagetoget fra Dannevirke og en træfning ved Thorsted syd for Århus, hvor fortælleren spillede en hovedrolle. Det er en øjenvidneberetning, fortalt af en skarp iagttager, som også gør sig overvejelser om de nationalliberale politikeres svigt og rimeligheden af, at soldaterne siden i befolkningens øjne måtte bære skammen over nederlaget.

Søndag den 25. maj kl. 11.00
Ulriksholm og Kølstrup - Slot og landsby

Christian 4. byggede det smukke renæssanceslot Ulriksholm til sin 15-årige søn Ulrik Christian Gyldenløve i 1646. Det har siden været ejet af en lang række adelige familier. Nu bebos det af Niels Grønbech. I slottet findes blandt andet inventar fra Kølstrup kirke fra katolsk tid.
Niels Grønbech viste os rundt i slottet. Derefter fortalte Lektor ved SDU, Per Grau Møller, om hovedgårdsudvikling på stedet og landsbyen i skyggen af godserne.
Kl. 13 serverede Historisk Samfund for Fyn en sandwich og en vand i slotparken. 500 m fra slottet ligger kirken og præstegården med lokalarkivet, som vi besøgte efter frokosten. Til slut var der mulighed for at besøge keramikeren Ida Holm Mortensen, der har værksted i det gamle bageri. Undervejs var der være kaffe med kage.

Søndag den 24. august kl. 13.00
Brahetrolleborg slot og Gærup skolemuseum

Vi fejrede 200 året for vedtagelsen af den danske skolelov med besøg på Johan Ludvig Reventlows Brahetrolleborg og på Gærup skolemuseum, indrettet i en af de skoler, som denne foregangsmand oprettede. Udflugten begyndte med besøg i skolemuseet og fortsatte til Brahetrolleborg Slot, hvor ejeren, Catharina Reventlow-Mourier, viste rundt.
Mellem 1172 og 1536 var slottet cistercienserkloster og blev derefter overtaget af kronen. I 1722 gik det over til familien Reventlows eje. Den nuværende ejer er 9. generation på slottet.
Vi fik kaffe og kage på Johan Ludvigs Kafé, Reventlowsvej 3A. Endelig sluttede vi af med et besøg i Brahetrolleborgs kirke, hvor præsten, Ole Buhl, fortalte om kirken.

Lørdag den 27. september
Dalum kloster og Dalum kirke

Dalum kloster og Dalum kirke blev bygget af benediktinernonner, der flyttede hertil fra Nonnebakken i Odense o. 1200. Klostret er nu forsvundet. Det nuværende Dalum kloster på vestsiden af Dalumvej ejes af Skt. Hedvigsordenen, der købte den tidligere hovedgård Kristiansdal i 1906.
Lektor Lars Bisgaard og lektor Michael Bregnsbo fortalte om kirkens og klostrets historie. Vi drak kaffe i kirkens menighedshus.
Derefter fortalte og viste sognepræst Lars Hagensen os rundt i kirken.
Turen var arrangeret i samarbejde med Historisk Foredragsforening.

Lørdag den 8. november
Udlevering af ”Fynske Årbog 2014”
Vi mødtes på Kulturtorvet i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, hvor Historisk Samfund for Fyn har fast kontortid i Kulturbutikken. Majbritt Kjærulff fortalte os om stedet.
Derefter præsenteredes Årbogens artikler og forfattere i Borgerforeningens Spejlsal. Musikere spillede på historiske instrumenter, og Historisk Samfund var vært ved en kop kaffe. Kage m.v. købtes i Kulturcafeen.
Efter præsentationen foredrag om marinarkæologi i farvandene omkring Fyn, ved museumsinspektør Otto Uldum, Øhavsmuseet. Hvad er marinarkæologi? og hvad foregår der på de danske museer i forvaltningen af fortidsminderne på havbunden? Kan man finde stenalderbopladser under vandet, og er et gammelt vrag noget værd for os i dag?


2013

Lørdag den 19. januar kl. 13.30
Konservering af kulturarven fra Lindø

I januar 2012 forlod det sidste nybyggede skib Lindøværftet, og dermed sluttede en epoke i dansk industrihistorie. Allerede da lukningen blev bekendtgjort i 2010 tog Østfyns Museer og Odense Bys Museer i samarbejde med A.P. Møller-Mærsk initiativ til et registreringsprojekt, for at kortlægge hele det store kulturmiljø, som udgøres af værft med tilhørende boliger.
Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen fortalte om projektet og museernes arbejde med at indsamle arkivalier, genstande og øvrig dokumentation vedrørende værftet.

Lørdag den 9. marts kl. 13.30
Generalforsamling

Efter generalforsamlingen: Hvordan formidler vi historien til de unge?
Et nyt og anderledes undervisningsmateriale har set dagens lys. Det sker på www.aargang0.dk. Her får eleverne mulighed for selv at skrive et barns historie. Og det skulle være den virkelige historie om dette barn. For Statens Arkiver åbner for godteposen, og lader eleverne – og os andre – gå på opdagelse i det originale kildemateriale.
Det sker i ”Aargang 0”, hvor afsættet er syv børn, alle født i år 1900. Eleverne får ikke historien foræret, men skal selv stykke den sammen på baggrund af kilderne. Til hjælp har de foruden de originale kilder (i både et scannet og i et læsevenligt eksemplar) et sæt spørgsmål, som kan sætte dem i gang. Seniorforsker ved Landsarkivet i Odense Peter Fransen fortalte om det nye tiltag – og bare rolig, der er et fynsk barn i børneflokken!


Søndag den 2. juni kl. 13
Hagenskov gods og Gamtofte kirke

Hagenskovs daglige administrator, fhv. minister og MF Britta Schall Holberg, viste rundt i godsets hovedbygning og fortalte om husets spændende historie, der har haft stor betydning for danmarkshistorien. Navne som Margrethe den 1., Jacob Erlandsen, Corfitz Ulfeldt, Frederik den 3., Niels Ryberg og Frederik den 7. knytter sig til Hagenskov. Det nuværende meget smukke Hagenskov blev opført 1774-76 i klassicistisk stil. Den nyere historie omfatter Preben Schall Holberg og den nuværende ejer Jacob Schall Holberg.
Fra Hagenskov kørte vi til Gamtofte kirke, ca. seks km mod nord, hvor lektor Lars Bisgaard vil fortalte om kirken. Hvorfor er den usædvanlig stor? Hvorfor er den så rigt udstyret med granitkvadre? Vi så også Peter Brandes glasmosaikker.

Søndag den 25. August kl. 13.00
Ørbæklunde og Linde-skov megalitter

Årets anden sommerudflugt gik også til en spændende herregård: Ørbæklunde nær Ørbæk på Østfyn. Ørbæklundes hovedbygning er opført i 1593 af Niels Friis i dansk renæssancestil. Siden 1781 har gården været i familien Langes besiddelse. Gårdens ejer, Lars-Hågen Lange, viste rundt i huset og i parken og fortalte om godsets drift og økonomi. Historisk Samfund serverede kaffe i parken.
Derefter kørte vi til Lindeskovdysserne, 4 km fra Ørbæklunde, hvor museumsinspektør Mogens Bo Henriksen fortalte om den imponerende samling af dysser, bl.a. Danmarks længste langdysse. Det blev en gåtur på i alt 1,5 - 2 km.

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30
En dansk efterskole – de danske efterskolers historie.

Efterskolen er en særlig dansk institution, i vid udstrækning vokset frem på folkelige initiativer. Fra 1960´erne påtog efterskolerne sig også prøver på folkeskoleniveau. Men efterskolerne er mere end en skole, fordi de unge opholder sig på skolen 24 timer i døgnet. Derfor har efterskolen fået nogle særlige pædagogiske muligheder, som medvirker til at gøre den attraktiv for stadig flere unge. Professor Harry Haue fra SDU er medforfatter til: ”Mere end en skole. De danske efterskolers historie”, der udkom i 2011. Han vil fortælle om efterskolernes historie.
Historisk Samfund besøgte Ryslinge højskole i 2012 og i 2011 Brudager forsamlingshus. I 2013 fulgtes op med dette efterskolebesøg. Skoleleder Martin Falk på efterskolen inviterede Historisk Samfunds medlemmer til kaffe efter foredraget.

Lørdag den 9. november kl. 14.00
Udlevering af den ”Fynske Årbog 2013”

Temaet i Historisk Samfunds årbog 2013 er ”Religion: vækkelser og vakte på Fyn”. Historisk Samfunds tidligere formand, hospitalspræst Jens Rasmussen, causerede over emnet.
Ved årets udgivelse og udlevering præsenteredes Årbogens artikler og forfattere. Musikere spillede på historiske instrumenter og der blev serveret vin og kage.

2012

Lørdag d. 3. marts 2012 Kl. 13.30
Generalforsamling

Efter generalforsamlingen blev der som vanligt holdt et spændende foredrag. I år stillede ph.d. studerende Inge Mønster-Kjær spørgsmålet: "Hvem griber aben?" Fattige, sociale outsidere, alkoholikere og arbejdssky mennesker skal være et eller andet sted. Men hvor? I 1800-tallet byggede man fattiggårde for at løse problemet.
Ud fra en enighed om, at de gamle og svage ikke skulle opholde sig sammen med drukkenbolte og moralsk fordærvede mennesker, udviklede der sig et samarbejde mellem de fynske købstadsfattiggårde, baseret på arbejdsdeling og forvaring af forskellige typer fattige. Foredraget vil handle om samarbejdet og hvem der måtte gribe "de fynske aber".
Sted: Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense C.

Lørdag d. 28. april 2012
Vikingelandet omkring Ladbyskibet

Vi mødtes på Vikingemuseet i Ladby, hvor museumsinspektør ved Østfyns Museer Bodil Holm Sørensen fortalte og viste rundt i museet, der for nylig har fået en stor donation til at bygge et nyt skib i 1:1.
Kaffe indtog vi på museet. Dernæst gik turen til Bytoften i Langeskov, hvor vi så på det rekonstruerede vikingehus og på de store bopladser, der engang har myldret af liv.
Vi sluttede turen af med at besøge Rønninge kirke og runestenen i våbenhuset.

Søndag d. 10. juni 2012
Sommer i Den fynske Landsby

Den Fynske Landsbys museumsinspektør Lise Gerda Knudsen havde tilrettelagt en speciel rundvisning for medlemmerne. Denne søndag fik vi mulighed for et indblik i, ikke kun de gamle bygnings og dyrkningsformer, men også det levede liv i landsbyen for 200 år siden.

Lørdag d. 25. august 2012
To sider af Middelfart: Grimmerhus og Psykiatrisk Samling

Vi mødtes på Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus. Vi fik en rundvisning hvor vi hørte om og så den nyerhvervede og unikke samling fra Den kongelige Porcelænsfabrik.
Derefter kørte vi til Psykiatrisk Samling, Middelfart Museum i Teglgårdsparken, hvor vi drak kaffe sammen. Vi fik en rundvisning i parken ved Psykiatrisk Samling, og der var være mulighed for at studere samlingen på egen hånd.


Tirsdag d. 2. oktober 2012
Sablen og den bløde hat! Fynske Højskole- og Skytteforeninger

Historiker Henrik Hvid Dalnæs holdt på Ryslinge Højskole et foredrag om de fynske højskole- og skytteforeninger 1864-1920 med særligt henblik på deres politiske og forsvarsmæssige betydning. Ryslinge Højskole og dens markante forstandere blev her et særligt omdrejningspunkt.

Lørdag d. 27. oktober 2012 kl. 14.00
Udlevering af "Fynske Årbøger 2012"

Igen i år markerede Historisk Samfund udgivelse og udlevering af den nye årbog med et arrangement, hvor årbogens artikler præsenteredes, hvor man mødte årbogens forfattere, og hvor der serveredes noget godt at drikke.
I år henlagde vi begivenheden til Nyborg Slots riddersal. Da årbogens tema er "krig og konflikter i det fynske", fik vi en særlig oplevelse med i købet: Nyborg Garnisonskompagni (1774-1818), genskabt som Nyborg Fæstnings Saluteringslaug, optrådte for os. Iført kopier af de gamle uniformer eksercerede soldaterne, og affyrede kanoner.

Søndag d. 11. november 2012 kl. 14.00-16.00
Palnatoke og hans venner - historier hos vikingerne på Nonnebakken.

Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C
Ekstra tilbud til Historisk Samfunds medlemmer. Historiefortælling for de 6-11 årige og deres (bedste)forældre. Fortælleren Pia Sigmund fortalte historier og myter om helte og konger.


2011

Lørdag d. 29. januar 2011 kl. 13.00
Fritz Syberg

Museumsdirektør Erland Porsmose tog udgangspunkt i den succesfulde Sybergudstilling i 2010 på Johannes Larsen museet og fortalte om maleren Fritz Syberg.
Syberg blev født i Faaborg i 1862, hvor han efter faderens tidlige død voksede op i fattige kår. Han hører til gruppen Fynboerne sammen med bl. a. Johannes Larsen, som han mødte i København, og Peter Hansen, hvis søster Anna Hansen, han blev gift med i 1894.
Kaffe i kaffehuset. Da der var begrænset plads blev der lejlighed til at se museets øvrige udstillinger, mens et hold drikker kaffe.

Lørdag d. 26. marts 2011 kl. 13.30
Generalforsamling

Den danske drøm har i mere end 100 år været eget hus med egen have. Danskerne er et villafolk, og vores byer har udviklet sig derefter.
Også de fynske byer spreder sig ud over store arealer. Fra og med 2011 tager vi temaet »Nyere byhistorie« op, og efter generalforsamlingen indledte vi med et foredrag af museumsinspektør ved Sønderborg Museum Peter Dragsbo: ”Hvem opfandt parcelhuskvarteret?”
Peter Dragsbo udgav i 2008 et omfattende og smukt illustreret værk om danske byers parcelhuskvarterer. Bogen refererer til mange fynske forhold.

Lørdag d. 14. maj 2011 kl. 10.30
Harridslevgaard og Bogense

Historisk Samfund vil fremover sætte fokus på de fynske købstæders nyere og ældre historie. Vi begyndte med Bogense. Bogenses historie er tæt knyttet til den nærliggende herregård, Harridslevgaard, hvor vores besøg begyndte.
Harridslevgaard er en renæssancebygning. Vi blev vist rundt i alle husets tre stokværk og så Danmarks største riddersal i privat eje. Efter rundvisningen kørte vi til Bogense, hvor vi nød en let frokost på Bogense Hotel. Derefter viste museumsinspektør ved Bogense Museum Palle Petersen os rundt i Bogense by og på museet.

Søndag d. 14. august 2011 kl. 14.00
Broholm gods

Broholm gods er en af landets ældste herregårde og rummer næsten 700 års historie. I salene hænger portrætter af familierne Skeel og Sehested fra år 1600 og frem.
Vi begyndte med kaffe og kage i restauranten (incl.) og fortsatte til rundvisning på herregården og i oldtidssamlingen. Kammerherre N.F.B. Sehested, der boede på Broholm 1839 til 1882, samlede en meget stor mængde, nu sirligt arrangerede, oldtidsfund fra egnen. Efter rundvisningen kunne man på egen hånd gå en tur på eventyrstien i den engelsk inspirerede slotspark.

Søndag d. 2. oktober 2011 kl. 13.30
Kalkmalerier i Sanderum og Bellinge kirker

Lektor Lars Bisgaard fortalte om den rige billedverden, der udfolder sig på vægge og hvælv i Sanderum og Bellinge kirker.
I Sanderum kirke så vi senromanske kalkmalerier fra 1175-1275 og sengotiske fra 1500-1536, de nyeste fremdraget i 2009. Bellinge kirkes kalkmalerier er en unik samlet udsmykning dateret 1496-1533 og fortæller et væld af historier. Vi sluttede af med kaffe og kage på Fangel Kro

Lørdag d. 12. november 2011
Udlevering af "Fynske Årbøger 2011"

Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C. Traditionen tro markerede Historisk Samfund udgivelse og udlevering af den nye årbog med et arrangement, hvor årbogens artikler præsenteredes, og hvor vi lyttede til et spændende foredrag af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer: 5700 fynske jernaldergrave – hvad kan de fortælle om jernalderens mennesker og samfund?
Odense Bys Museer har netop udgivet sjette bind i bogserien ”Fynske Jernaldergrave”. I disse bøger beskrives fundene fra udgravninger på ca. 420 fynske lokaliteter fra tiden mellem ca. 500 f.Kr. og 500 e.Kr. med 5700 jernaldergrave.
Bogværket giver et overblik over udviklingen i gravskik og begravelsesritualer, religionsudøvelse og landskabsopfattelse i hele den fynske region. De enorme mængder af data giver for første gang mulighed for at belyse en del af baggrunden for fremvæksten af et kraftcenter ved Gudme-Lundeborg i 2.-6. årh. e.Kr.

2010

Lørdag den 9. januar
Besøg på Møntergårdens Museum, Overgade 48, Odense

I juni 2009 åbnede Bymuseet på Møntergården i Odense en ny byhistorisk udstilling ”Byens liv. Odense i middelalder og renæssance”. Museumsinspektør Mads Thernøe fortalte i sit foredrag om de bagvedliggende tanker med udstillingen, som tilrettelæggerne har gjort sig og gav i den forbindelse nogle konkrete eksempler. Endvidere var der mulighed for selv at se nærmere på udstillingen.

Lørdag den 20. marts
Generalforsamling og foredrag i Historiens Hus, Klosterbakken, Odense C

Efter generalforsamlingen holdt lektor Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet, foredrag om sin bog ”Danske kongers elskerinder”. Foredraget er ikke ugebladsjournalistik på historisk materiale, men søgte at finde svar på, hvorfor det var accepteret, at konger helt officielt havde udenomsægteskabelige forbindelser, når den slags var både forbudt og strafbart for alle andre.
Der blev fokuseret på, hvilken politisk rolle elskerinderne til forskellige tider spillede, samt hvem de var? Ligeledes blev der søgt en forklaring på, hvorfor skikken gik af brug.
Der blev undervejs henvist til en række lokaliteter på Fyn, som forskellige kongers elskerinder har haft tilknytning til.

Lørdag den 8. maj
Lindø og Munkebo – historie eller ?

En eftermiddag om værftet og byen, fortid og nutid – og fremtid? med museumsinspektør Mette Thøgersen fra Østfyns Museer, der fortalte om gamle og nye lokalplaner for Munkebo og Lindø. Vi gik en tur i Munkebo. Undervejs fortalte Mette Thøgersen. Vi sluttede af på Munkebo kro, hvor tidligere værftsarbejder Bjarne Dambro vil fortælle om sin tid på Lindø, mens vi drikker kaffe.

Søndag den 29. august
Hvidkilde – herregård, slægt og modstandsbevægelse

En af Sydfyns skønne herrregårde er Hvidkilde, som mangen en turist og lokal har kørt tæt forbi på hovedvejen mellem Svendborg og Fåborg. Denne søndag blev der mulighed for at komme indenfor. Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn viste rundt. Efter rundvisning og kaffe, der indtoges i slottets kælder, drog vi til Ollerup. Ved Gymnastikhøjskolen er Bunkersmuseet, hvor vi bl.a. hørte om modstandsbevægelsen på Fåborgegnen og om greve Lennart Ahlefeldt fra Hvidkilde.

Mandag den 4. oktober
Fynske forsamlingshuse – i fortid – nutid og fremtid?

Brudager Forsamlingshus´ formand, Lars Thomsen, indledte med en fortælling om forsamlingshuset. Derefter holdt arkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv, foredrag om fynske forsamlingshuse generelt ud fra titlen: »Fynske forsamlingshuse i fortid – nutid og fremtid?«. Helt i tråd med ånden fra dansk forenings- og forsamlingshus tradition blev der blive serveret kaffe og kage. Desuden var det være muligt at købe øl og sodavand. Et arrangement lavet i samarbejde med Brudager Forsamlingshus.
www.brudager.dk/forsamlingshus

Lørdag den 6. november
Udlevering af årbogen 2010 – og madkultur i 1700-tallet

Udlevering af den nye årbog ved et festligt arrangement.
I anledning af at museer og arkiver i 2010 vil lave udstillinger om 1700-tallets internationale forbindelser, satte vi fokus på madkulturen og dens nationale og internationale forbindelser. Det skete via et foredrag ved arkivar Bodil Møller Knudsen, Byarkivet i Horsens, der har udgivet bogen »Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord«. Hun fortalte om madlavningen i 1700-tallet, bl.a. ud fra regnskaber bevarede for perioden 1780-1808. Ved arrangementet var der mulighed for at smage på samt høre om et par af 1700-tallets modeluner – punch og søsterkage.


2009

Lørdag den 24. januar kl. 13.30
Odense adelige Jomfrukloster, Albanigade, Odense.

Bygningshistorisk rundvisning ved projektkoordinator Ebbe Hædersdal og personalhistorisk foredrag ved Jane Jakobsen. Midt i byen ligger Odense adelige Jomfrukloster, der siden sin tilblivelse i begyndelsen af 1500-tallet har set mange spændende mennesker og oplevet store begivenheder. I 1716 blev huset til Odense Adelige Jomfrukloster. Adelsdamen Karen Brahe samlede sit kendte bibliotek her. Huset sættes nu i stand af Realea A/S og bliver udlejet til Syddansk Universitet. Denne eftermiddag fik vi en bygningshistorisk gennemgang ved projektkoordinator Ebbe Hædersdal fra Kartografisk Dokumentationscenter ved Syddansk Universitet og et foredrag om Karen Brahe og hendes liv og tid ved Karen Brahe Selskabets næstformand, Jane Jakobsen.

Lørdag den 28. marts kl. 13.30
i Historiens Hus, Odense
Generalforsamling og foredrag: "Venderne i det sydfynske øhav"

Efter generalforsamlingen fortalte Jørgen Skaarup, tidligere leder af Langelands Museum, om vendernes færden i Det sydfynske Øhav. De fredelige og skønne øer syd for Fyn har ikke altid – som idag – været udkantsområder. I middelalderen udgjorde Det sydfynske Øhav et udsat område med tæt kontakt til de vendiske områder syd for Østersøen, på både godt og ondt. Der findes vidnesbyrd om vendiske bosættelser og handelspladser, men også om at voldsomme begivenheder har fundet sted her. I 1100-tallet hærgede venderne således øerne, og siden blev Øhavet et spændingsfyldt grænseområde mellem kongemagten og de slesvigske hertuger og holstenske grever. Jørgen Skaarup udgav for nogle år siden sit store og meget roste værk: "Øhavets borge og voldsteder".

Søndag den 17. maj kl. 14.
Glorup barokslot og park

I midten af 1700-tallet blev renæssancegården Glorup omdannet til et af Danmarks fineste og mest konsekvente barokanæg med en fin, lav hovedbygning og en lang, dyb have med parallelle alléer og spejldam. I starten af det 21. århundrede er Glorup kommet med på den arkitekturkanon, som er skabt over mesterværkerne i dansk arkitekturhistorie. På udflugten omviser godsets faste omviser i hovedbygningen, mens vi selv oplever parken. Efter et par timer på Glorup drak vi kaffe i Øxendrup Kro

Lørdag den 22. august, kl. 10.30
Langeland heldagstur

Vi mødtes ved Bøstrup Kirke på Nordlangeland, hvor lektor Lars Bisgaard berettede om de allerældste lag af kristendommen i Danmark, der viser sig i herredskirkens store og mærkelige billedsten fra middelalderen. De giver kirken et stænk af mystik og viser en forbindelse til fjerne egne som Normandiet og Bretagne. Derefter kørtes sydpå til Kong Humbles grav, 500 m nord for landsbyen Humble. Her hørte vi om den store og smukke langdysse. Næste holdested var Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, hvor de medbragte madpakker blev nydt. Adjunkt Thomas Wegener-Friis, ekspert i den kolde krigs historie, fortalte og viste rundt. Vi sluttede af på herregården Broløkke fra 1758, der p.t. bliver sat i stand for at genopstå som kultur- og feriecenter. Her fortalte grev Ulrik Ahlefeldt-Laurvig og viste rundt. Forvalterparret serverede kaffe og lagkage i køkkenet.

Lørdag den 3. oktober kl. 13.00
Thomas B. Thriges kraftcentral, Buchwaldsgade 33, Odense

Kraftcentralen blev fredet i 2005 og indeholder et sjældent intakt interiør fra elektronikkens barndom. Den blev opført i 1916 af Thomas B. Thrige. Det er nu en velrestaureret industribygning af national betydning. Kraftcentralen var hjertet i Thriges store fabrikskompleks. En stor dieselmotor og to dampturbiner leverede eletricitet og varme til hele fabrikken - og strøm til Skibhuskvarteret. Omviser var Museumsinspektør René Schrøder. Efter omvisningen var der mulighed for at besøge Bazaren (indrettet i en anden Thrigehal) og drikke kaffe sammen.

Søndag den 8. november kl. 14.00
Historiens Hus, Klosterbakken, Odense C
Udlevering af Fynske Årbøger - flagskibet for Historisk Samfund

Årbogen lanceredes under temaet Fynsk Øl. Forfatteren Thomas Wegener Friis holdt foredrag om produktion af fynsk øl, som han lige har udgivet en bog om. Der var også gratis jubilæumsøl sponseret af Albani til alle fremmødte. Senere var der levende musik med fællessang.

Lørdag den 21. november kl. 13.30
Nyborg slot - Rundvisning på slottet og orientering om museets fremtidsplaner

Nyborg slot blev anlagt som fæstning i slutningen af 1100-tallet og er siden blevet om- og udbygget talrige gange, bl.a. blev riddersalen indrettet i 1540´erne. Gennem tiden har slottet i kraft af sin centrale, geografiske beliggenhed haft forskellige militære og administrative funktioner, og indtil 1413 blev danehoffet, der er blevet kaldt for et middelalderligt parlament, afholdt her.
Museumsinspektør Janus Møller Jensen, der tiltrådte sin stilling 1. februar i år, viste rundt på slottet og berettede om dets lange historie samt løftede sløret for sine fremtidsplaner med dette museum. Desuden blev slaget ved Nyborg den 14. november 1659, som altså i år har 350 års jubilæum, berørt.


2008

Lørdag den 19. januar. Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36, Odense
Da børn var medskyldige
Lovgivning og retspraksis i forbindelse med blodskamssager 1866-1933. Arkivar Mette Seidelin, Odense, vil fortælle om dette oversete emne i en fynsk vinkel. Emnet har fået aktualitet med den såkaldte Tøndersag; her vil foredragsholderen kaste et historisk perspektiv over forholdet mellem børn og voksne, som forgreb sig på dem. Dengang var børns rettigheder ret ringe, så børnene blev dømt medskyldige i sagerne. Hvor udbredt var det, hvorfor var der denne sammenhæng, og hvilket menneskesyn var det udtryk for ikke længere tilbage end for ca. 100 år siden.

Lørdag den 29. marts
Generalforsamling (dagsorden efter vedtægterne. Historiens Hus (v. Stadsarkivet), Klosterbakken 2, Odense.
Kl. ca. 14.30 vil der være foredrag om"De fynske gartneriers historie" v. pens. skoleleder Holger Mejlbjerg. Gennem 1900-tallet har området omkring Odense og specielt nord for byen været stærkt præget af gartnerier. Vi skal høre om deres historie, hvorfor der kom så mange gartnerier netop her og hvordan de organiserede sig.

Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.
Historiens Hus, Stadsarkivet, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.
Bogudgivelse og Miniseminar om de fynske oldgranskere - eller antikvarer

Bogen Fynske Antikvarer. Lærdom, fortid og fortolkning, 1550-1850 er redigeret af Janus Møller Jensen. Bogen sætter fokus på studiet af fortiden på Fyn i ældre tid, dvs. før professionaliseringen af henholdsvis historiefaget og arkæologien slog igennem i løbet af 1800-tallet. Det vil samtidigt være muligt at træffe forfatterne og høre mere om deres bidrag til bogen og andre aspekter af den store og livlige interesse i studiet af fortiden på Fyn i ældre tid, der har haft stor - og ikke altid anerkendt - betydning for udviklingen af de moderne videnskabelige historiske og arkæologiske discipliner.

Lørdag d. 24. maj
Krengerup og Hørvævsmuseet

Først besøgte vi hovedgården Krengerup med det helstøbte og velbevarede bygningskompleks. Selve hovedgården går tilbage til ca. 1585, hvor den blev opbygget som en lille hovedgård i skoven i den østlige del af Ørsted sogn. I 1770 overtog familien Rantzau, der da sad på Brahesborg, Krengerup og gjorde denne til hovedsæde i godskomplekset, der også omfattede Søholm og Brahesholm. 1772-83 opførtes den imponerende hovedbygning i nyklassicistisk stil. Slottets interiør og hovedparten af inventaret er fra perioden 1770-1780 og har befundet sig i huset, siden det blev taget i brug. Krengerup gods ejes og bebos fortsat af familien Rantzau. Vi fik en rundvisning i bygningen ved familien Rantzau. Til godset hører fortsat udlænger i bindingsværk, opført på samme tid som hovedbygningen isoleret vest for denne. I disse bygninger er der indrettet to museer, Skoda-museet samt Hørvævsmuseet. Vi så det sidste og fik en rundvisning her, hvor vi hørte om hørdyrkning på Vestfyn og så på maskinerne, der stammer fra Tommerup Væveri, og som stadig er aktive. Det er et stykke spændende industrihistorie, som er indrettet i de tidligere staldlænger. Museet drives af en kreds af frivillige, der indviede museet i 1994, og som også stod for rundvisningen.

Lørdag den 30. august kl. 13.30
Assens og Peter Willemoes

Museumsleder Sven Rask, Museerne på Vestfyn, vil denne eftermiddag tage os på en vandring gennem Assens bys historie. Vi starter med en introduktion til byens næsten 1000 år lange historie ved mødestedet og fortsætter ind i middelalderbyen med besøg i kirken, på havnen og meget mere. Efter en kaffepause sluttede vi af med et besøg i museets udstillinger i Willemoesgården, der som navnet antyder, er fødestedet for den berømte søhelt Peter Willemoes, der døde for præcis 200 år siden.

Søndag den 5. oktober kl. 13.30.
Rundtur i Havebyen Gerthasminde

For to år siden viste cand.mag. Marianne Weigel rundt i Havebyen Gerthasminde. Vi så den bemærkelsesværdige byplan, de engelsk inspirerede huse og Anton Rosens arkitektur. Rundvisningen blev en succes, og vi måtte love at gentage den. I begyndelsen af 1900-tallet opstod der tanker om en idealbebyggelse formuleret af englænderen Ebenezer Howard. Ideen var at man ikke bare lod byen vokse tilfældigt, men lavede en plan for en bebyggelse, uden gennemkørende færdsel. Hvor husene lå på små grunde med små prydhaver. Ideen havde tilknytning til begrebet Vitalisme. I Danmark var arkitekten Anton Rosen en af foregangsmændene. I Odense har han lavet planen for Gerthasminde og tegnet nogle af husene. Rundvisningen sluttede med kaffe og kage i udstillingsbygningen Filosofgangens café.

Torsdag den 13. november kl. 19.30,
"Den fynske sang"
i Carl Nielsens Barndomshjem, Årslev

Foredrag og musik ved museumsinspektør Ida-Marie Vorre og Orkestret Svøbsk. Aftenens arrangement står i den fynske sangs tegn. Vi samles i Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Lyndelse. Her vil museumsinspektør Ida-Marie Vorre, Odense Bys Museer, fortælle om Carl Nielsen og synge for, når vi skal synge nogle af hans folkelige viser. Ida-Marie Vorre vil samtidig fortælle om baggrunden for de udvalgte sange. Efter en kort pause, hvor der vil være mulighed for at købe vand og øl, vil Orkestret Svøbsk holde et foredrag om fynsk folkelig musik. Foredraget vil bestå af en blanding af fynske fortællinger og melodier – og der vil være mulighed for at synge med. www.svobsk.dk Kom og vær med til at fejre den fynske sangskat med musik og viden.


2007

Lørdag d. 17. februar 2007.
landsarkivet , jernbanegade 36 i Odense.
Arkivar Lars Vangen Christensen, foredrag om: Dronningen i tugthuset

Om hvorledes en ung kvinde i 1780´erne skabte røre på Fyn og i Odense. Hun påstod at være selveste Caroline Mathilde - den landsforviste dronning, som efter sigende skulle være død 10 år forinden. Rygtet spredtes hurtigt, og både bønder og borgere sluttede op om den hjemvendte dronning. Myndighederne forsøgte at kontrollere situationen og indespærrede kvinden, men hendes voksende skare af tilhængere svarede igen med at appellere til både konge og kronprins. Man så sig nødsaget til at nedsætte en kommission, der skulle afklare situationen: Hvem var hun i virkeligheden denne mystiske kvinde? Og hvem var disse mennesker, som fulgte hende i tykt og tyndt? Kom og få i hvert fald noget af svaret!

Lørdag d. 17. marts.
Generalforsamling på ”Hotel Troense”, Troense på Tåsinge.

1. Generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. Som et særligt punkt skal nævnes et forslag fra bestyrelsen om navneændring til ”Historisk Samfund for Fyn”.
2. Kaffebord
3. Foredrag ved museumsinspektør Nanna Folke Olsen, Svendborg Museum
"Svendborg - Fyns maritime hovedstad"
Søfarten har siden Svendborgs grundlæggelse spillet en afgørende rolle for byens udvikling og eksistens. Ikke mindst i 1800-tallet hvor Svendborg blev et centrum for søfart uden for hovedstaden. Foredraget belyste de mange forskellige aspekter af søfarten og beskrev, hvordan både rederivirksomhed, skibsbygning, søfartsuddannelserne og ikke mindst det maritime fritidsliv har været med til at sætte sit præg på Svendborg og dens borgere før og nu.

Onsdag d. 18. april.
Brandts Klædefabrik, Odense (sammen med Brandts Venner).
Museumsinspektør Flemming Steen Nielsen viste rundt i Mediemuseet og fortalte om Brandts Klædefabrik set indefra.
Professor dr. phil. Per Boje, Odense holdt foredrag om:"Odenses industrialisering - lokalt/internationalt"
I foredraget blev det diskuteret, i hvor høj grad Odenses industrielle udvikling fra midten af 1800-tallet forklares i et lokalt, et nationalt eller internationalt perspektiv. Diskussionen skete på grundlag af omtalen af en række vigtige lokale virksomheder og ledende industrifolks aktiviteter frem til i dag.

Lørdag d. 2. juni.
Eftermiddagstur til Refsvindinge sogn. Refsvindinge Bryggeri og Molinologisk Forskningscenter, Lillemølle

Programmet bestod af to dele, og for at give så mange som muligt lejlighed til at deltage delte vi os i to grupper.
A. Refsvindinge Bryggeri, Refsvindinge. Bryggeriet fremtræder som et mikrobryggeri, der producerer fremragende øl. Modsat mange andre har bryggeriet en længere historie, der blev påbegyndt i 1885, og i mange år var kendt for at brygge hvidtøl og ”stakitøl”. Vi hørte om historien og nutiden fortalt af den ældre generation Poul Rasmussen og den nuværende ejer John Juul Rasmussen.
B. Molinologisk Forskningscenter, Lillemølle. I den fredede vandmølle Lillemølle findes en enestående samling af arkivalier og litteratur om møller, ikke blot i Danmark, men i landene omkring os. Samlingen er grundlagt af mølleeksperten Anders Jespersen. Den nuværende ejer, familien Lyregaard v. datteren Birgitte Lyregaard fortalte om centret. Der var mulighed for at opleve møllen og de idylliske omgivelser.

Søndag d. 19. august.
Jernbane og stationsby. På tur med Veteranjernbanen Fra Faaborg til Korinth.

Vi tog på tur med Syd Fyenske Veteranjernbane. Først fortalte formanden for Jernbaneklubben, Jørgen Knudsen, om jernbanen Fåborg-Ringe-Nyborg samt om veteranbanen. Dernæst tog vi med toget til Korinth. Her fortalte phd. stud. Mette Thøgersen, SDU, om den nye bytype, som Korinth er og viste rundt i byen. Vi sluttede af med kaffe på Korinth Kro, inden vi tog det sene tog tilbage til Faaborg.

Lørdag d. 15. september.
Teglværkerne ved Stenstrup

Et af de mest markante steder, hvor teglværksindustrien inden for de sidste 125 år har blomstret, er ved Stenstrup. Vi hørte om og så på forskellige historiske som nutidige spor heraf. Knud Knudsen fortalte om geologien i området, som er forudsætningen for industrien. Museumsinspektør Henrik Harnow, Odense, fortalte om og viste rundt på nogle af resterne af de gamle, nedlagte teglværker som eksempel på industriarkæologiske studier. Lederen af det fungerende teglværk Petersminde, Torben Christensen viste desuden rundt og fortalte på værket. Kaffe blev indtaget på cafeen Carlsminde.

Onsdag d. 14. november kl. 18.00.
Skårup Seminariums festsal. Historisk Samfund for Fyns Amt 100 års jubilæum

Jubilæet markeredes ved en festmiddag, som bestod af typiske fynske egnsretter fra for 100 år siden. Historikeren Henrik Frederickson fortalte om og causerede over maden. Der var også musikalsk underholdning. Formanden Lars Bisgaard fortalte om og causerede over foreningens historie og museumsinspektør Esben Hedegaard fortalte om og causerede over Svendborg amts museum i 100 år. En festlig aften hvor vi markerede den fynske historie i nutiden.


2006

Lørdag den 4. feb. kl. 16.30.
Den fynske adels slægtshistorie. Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36, Odense.

Tidligere redaktør på Adelsårbogen Jesper Thomassen fortalte om adelig slægtshistorie, med referencer til nogle af de adelige slægter, der har haft hjemme på Fyn. Der blev vist eksempler på, hvordan den store interesse for slægten har sat sig spor i arkiverne. Vi hørte om adelige slægters skæbner på godt og ondt, på reglerne for nedarving af adelskab, på de adelige navne og våbner, godsernes betydning for slægterne og meget mere.

lørdag den 18. marts kl. 13.00
Generalforsamling og foredrag i Kirkesalen på Møntergården, Odense Bys Museer, Overgade 48, Odense

I forbindelse med generalforsamlingen fortalte lektor Lars Bisgaard (foreningens formand) om Fynsk renæssance.
Tiden var præget af fremgang økonomisk, politisk og kulturelt. Nye ideer om kunst og arkitektur slog igennem og gav sig udtryk i et stort byggeri, både på land og i købstad. Den lærde stand var også i fremmarch, og for første gang møder man navngivne personer, som gør meget for at omsætte humanistiske ideer til virkelighed. Foredraget var understøttet af billeder.

Lørdag den 20. maj.
Renæssancen og Muckadell’s godslandskab

Sommerens første arrangement var et besøg på de hovedgårde, der hører under grevskabet Muckadell. Først var vi inden for på Arreskov, der har rødder tilbage til 1200-tallet, og hvor Erik Rosenkrantz i 1500-tallets anden halvdel udstyrede slottet med et nyt prægtigt renæssan-
ceanlæg, som stadig står. Derefter kørte vi forbi Gelskov og videre til Brobygård. Vi sluttede turen af i det nærliggende Brobyværk, hvor Margit Larsen, Sdr. Broby lokalhistoriske arkiv, fortalte om Sdr. Broby kirke (med den nye altertavle), den fredede vandmølle (som rummer et lille museum), og "værket", den gamle våbenfabrik, som der ikke er spor tilbage af.

Søndag den 20. august
Et historisk landskab og dets bevaring - Viby sogn

Sommerens andet arrangement satte fokus på et afgrænset område, nemlig sognet Viby på Hindsholm. Sognet har sin egen historie, som er stærkt præget af de to hovedgårde, Broløkke og Hverringe.
Det der især præger sognet er de mange bevaringsværdige strukturer og elementer, der findes i landskabet særligt fra perioden før 1800. I første række er det bygningerne, både godserne og de mange fredede gårde i de to landsbyer Viby og Måle samt vindmøllen i Viby. Godsejer Niels Iuel Reventlow fortalte om nogle af sine overvejelser om godsernes fremtid. Fhv. mus.insp. og formand for Viby lokalhistoriske forening Finn Grandt Nielsen og Museumsdirektør ved Kertemindeegnens Museer Erland Porsmose fortalte i forbindelse med fremvisning af Broløkke om godsernes og sognets udvikling. Turen gik omkring Stavrehoved for at se godslandskabet, videre til Måle hvor Finn Grandt Nielsen fortalte om bebyggelsen i landsbyen og specielt om Damgården. Derefter kørte vi til Viby med et besøg på Arkitekt Søren Vadstrups fredede gård.

Lørdag d. 30. september
Havebyen Gerthasminde

En af årets sidste dejlige sommerdage gik vi en rundtur i Havebyen Gerthasminde og fik fortalt, hvad der kendetegner en haveby efter Ebenezer Howards ideer. Undervejs hørte vi historien om den bemærkelsesværdige byplan, som Anton Rosen lavede i 1912, studerede den halve snes huse, som han tegnede, og de engelsk inspirerede huse som blev til på Gartner Rasmussens tegnestue i 1920’erne og 30’erne. Ejeren af Nr. 38 var så venlig at lade os komme ind og se sit gule rækkehus. Vi var desuden så heldige at en af deltagerne, som var vokset op i Gerthasminde i 1940’erne, kunne fortælle sjove historier om det at være barn her. Som afslutning drak vi kaffe med kage på cafeen i Kunstbygningen. Turen blev ledet af stud. mag. Marianne Weigel.

Onsdag d. 29. november.
Café Fyrtøjet, Lotzes have i Odense. Foredrag "Er det svenskernes skyld"

Dialektforsker lektor Inge Lise Pedersen, København, holdt et spændende foredrag om at sønderjysk og vestfynsk har anderledes diftonger end resten af de danske dialekter? Vestfynsk regnes på flere punkter for en mere konservativ dialekt end østfynsk, og derfor har man også normalt antaget, at de særlige vestfynske diftonger havde meget gamle rødder. Imidlertid er de nærmest ukendte i middelalderlige kilder, og man kan derfor få den kætterske tanke, at de skyldes nyere udviklinger. Det er påvist, at nogle af de jyske dialektgrænser kan forklares ud fra de store befolkningsvandringer, der må have fundet sted i Syd- og Sønderjylland i 1660’erne. Kunne det tænkes, at de særlige vestfynske udtaleformer også var opstået på dette tidspunkt?


2005

Søndag den 23. januar.
En tur rundt i de fynske købstæders arkiver på Landsarkivet.

Arkivar Jesper Thomassen fra Landsarkivet for Fyn fortalte om de fynske købstæders arkiver.
Forskellige typer af dokumenter, kort og protokoller fortæller hver deres historie om livet i byen.
Vi fulgte her byens indbyggere, borgere og embedsmænd. Arkivalierne fortæller også om de fremmede og de fattige. Alle har sat sig spor i handelslivet, bystyret, retssystemet, næringslivet og meget andet.

Lørdag den 12. marts 2005 kl. 14.
Generalforsamling i Bibliotekssalen, Klosterbakken 2, Odense C.

Efter generalforsamlingen fortalte museumsinspektør ved Odense Bys Museer Mogens Bo Henriksen om:
Hvad motorvejen gemte!
Siden efteråret 2002 har arkæologer fra Odense Bys Museer foretaget arkæologiske undersøgelser i den bane, hvor motorvejen fra Odense til Kværndrup om nogle år skal forløbe. Ved at grave systematiske søgegrøfter ned gennem vejsporet har arkæologerne fået et længdesnit af Fyns fortid fra yngre stenalder og frem til middelalderen - fra ca. 3500 f.Kr. til 1500 e.Kr. Knap 40 nye arkæologiske lokaliteter er registreret indtil nu, og på flere af pladserne har der været bebyggelse gentagne gange i løbet af oldtiden. Blandt de vigtigste fund kan nævnes en stor jernalderboplads med velbevarede spor efter gårde nord for Ringe, et mystisk grøftanlæg fra jernalderen ved Årslev, en vikingetidslandsby ved Højby - og en lille gravplads fra sen vikingetid eller tidlig middelalder vest for Årslev.

Søndag 22. maj. kl. 17.30.
Sanderumgård og Davinde Forsamlingshus

Vi markerede Historiens Dag ved et besøg på Sanderumgård. Her fortalte ejeren fru Susanne Vind og havespecialisten Mette E. Havsteen-Mikkelsen om haven og dens historie. Derefter var der skattejagt for børn og voksne. Senere fortsatte man til Davinde forsamlingshus.

Lørdag den 20. august.
Ribe og Tøndermarsken

Årets store udflugt gik vestpå i den nye storregion til områderne omkring Ribe og Tønder. Vi ville se på de særlige landskaber og deres historie, som er noget helt andet end det fynske.
26 deltog i foreningens tur til Vestslesvig. Ved Skibelund Krat blev den medbragte kaffe og Hannes hjemmebagte boller indtaget, hvor man hørte lidt og så på Skibelund Krat som et lokalt erindringssted fra 1865 for nationalstaten og demokratiet.
Der er især to mindesten af mere nationnal betydning, nemlig Modersmålet og Magnusstenen,hvis opstilling omkring århundredskiftet skal ses i nær sammenhæng med beliggenhed ved Kongeåen og grænsen til det tabte Sønderjylland.
I Ribe besøgte vi først det nyligt og meget flot restaurerede Tårnborg. Torben Bramming fortalte meget levende om både Hans Adolf Brorson og Ambrosius Stub. Førstnævnte havde købt huset som bispebolig da han tiltrådte i 1740'erne. Stubs svære liv i bispebyen hørte vi også om.

Lørdag den 19. nov. kl. 14.00.
Vor Frue Kirke i Svendborg. Kirkeskibe i en fynsk vinkel

Vi startede i Vor Frue Kirke med Pia Sigmunds velkomst. Derefter fortalte Henning Thalund om kirkeskibene her, om den rolle kirkeskibe har spillet i danske kirker,og om hvordan det er et helt specielt dansk fænomen. Om Kingo, når han i salmen: "Hvad er det for en snekke og liden flydebåd -" fortæller om Jesus, der stiller stormen på Genezaret sø. En salme, der uden tvivl er inspireret af de kirkeskibe, der også hang i kirkerne på Kingos tid.
Derefter gik vi over i lokalerne ved siden af kirken, hvor vi hørte meget mere om kirkeskibe. Kl. 15 var der kaffe med dejligt hjemmebag, og Henning Thalund fortalte derefter meget interessant og vidende om forskellige motiver til at skænke skibe til kirkerne. Det var et levende,muntert og folkeligt foredrag.


2004

Torsdag den 18. november. Kl. 16.00
Besøg i Oluf Bagers købmandsgård, Nørregade 29, Odense.

Oluf Bagers mødrene gård fra 1586 er en af Odenses ældste bygninger. Gården er under gennemgribende restaurering. Fonden Realdania har overtaget gården og står som bygherre i samarbejde med Kulturarvs-styrelsen og murermester Palle Raun.
Vi blev vist rundt af arkitekten Anders Brüel og Palle Raun, som fortalte om den historiske baggrund, om de bygningsmæssige perspektiver i fortid og nutid og om restaurering af gamle bygninger.