Foreningens historie

Fyn har de historiske samfund eksisteret i næsten 100 år med det formål at styrke interessen for øgruppens historie gennem foredrag, ture til historiske steder og ved udgivelse af artikler i årsskrifterne Fynske Årbøger.

To foreninger
Omkring århundredeskiftet blev der stiftet historiske samfund i alle landets amter. Nu skulle den historiske interesse styrkes hos folk uden for de lærdes snævre kreds. Oprindelig var der to historiske samfund på Fyn. Historisk Samfund for Svendborg Amt var det ældste, stiftet i 1907. Odense og Assens Amter, fik som de sidste amter i landet, i fællesskab deres historiske samfund fem år efter i 1912. De to samfund udgav fra begyndelsen henholdsvis et årsskrift og en årbog med artikler om historiske emner med tilknytning til amterne. Derudover blev der arrangeret foredrag rundt omkring i sognene, ikke mindst på landet, hvor interessen synes at have været størst de første mange år. De behandlede emner var som regel tæt knyttet til lokaliteten, med særlig vægt på lokal- og slægtshistorien. Samfundene var også virksomme på områder, som der i dag ikke ofres så megen opmærksomhed på. Det gjaldt bl.a. rejsningen af mindesmærker på historiske steder eller over historiske personer.

Samlet i Ún
Siden 1912 havde den tanke været fremsat, at udvide samarbejdet de to fynske samfund imellem, eller endog forene dem. I 1939 blev sammenslutningen gjort til virkelighed i erkendelse af, at Fyn som helhed udgjorde et historisk sammenhængende område. Derudover var det også af betydning for samfundenes økonomi. Selvom den historiske interesse synes at have nået et højdepunkt netop i perioden omkring Besættelsen, og samfundene i disse år nåede deres højeste medlemstal, så var udgifterne til bogudgivelser, foredrag og ture alligevel tyngende for kassebeholdningen. Ved sammenlægningen opstod Historisk Samfund for Fyns Stift, der siden har ændret navn til Historisk Samfund for Fyns Amt. I forbin-
delse med nedlæggelsen af amterne ved årskiftet 2006/2007 blev navnet efterføl-
gende ændret til Historisk Samfund for Fyn. Den geografiske afgrænsning er Fyn og omliggende øer.

Årbøger
Ved sammenlægningen i 1939 blev de to samfunds årbøger forenet, og den nye årbog er siden udkommet hvert år under titlen: Fynske Årbøger. Gennem tiden er der i årbogen bragt talrige artikler om den fynske fortid. Forfatterne har altid været en blanding af fagfolk fra øernes museer, arkiver og skoler og historisk interesse-
rede lægmænd, der hver især har tilført, og stadig tilfører, årbogen både dybde og bredde.

Andre udgivelser
Ikke alle emner egner sig til behandling i en kortere artikel i årbogen, de større afhandlinger hører til i samfundets skriftrække. Gennem årene har samfundet stået bag en række udgivelser; både af kilder og egentlige historiske afhandlinger. Blandt de første fra 1929 kan nævnes sognepræst A. R. Idums udgivelse af biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. Fra den nyere tids historie kan nævnes Jørgen Hæstrups "Hilsen til Vera" om våbennedkastninger på Fyn under besættelsen.

Sommeraktiviteter
Sommerhalvåret er årstiden for udflugter og rejser. Blandt samfundets aktiviteter har ikke mindst udflugterne rundt til de fynske seværdigheder altid været overordentlig populære og fremmødet stort.
I 1950'erne mødte der ofte op mod 700 medlemmer op, hvilket stillede store krav til arrangørerne. Siden er antallet af deltagere "heldigvis" blevet noget mindre, men også i dag trækker udflugterne fulde huse. Særlig gælder det besøgene på egnens mange herregårde, som stadig kan trække mange deltagere. I en periode i 1990'erne arrangerede foreningen med stor succes ø-ture. Som hovedregel arrangeres en kortere tur (evt. som fyraftenstur) og en længere heldagstur (er målet på Fyn dog fra tidligt på eftermiddagen afsluttende med et lettere middagstrak-
tement).

Vinteraktiviteter
Foredragene blev først for alvor en fast del af samfundets virke i løbet af 1960'erne, selvom der forinden periodevis havde været afholdt nogle af slagsen. Mens sommeren kalder på udendørs aktiviteter er vinterhalvåret efterhånden blevet foredragenes tid, og hvert års program består normalt af 2-3 af slagsen. Emnerne spænder vidt, men alle har de med Fyns historie at gøre. Efterhånden er andre typer af arrangementer også kommet til, i betragtning af at traditionelle foredrag ikke samler så mange tilhørere. Gennem snart 100 år har de historiske samfund på Fyn været i virksomhed, til glæde for alle med interesse for det fynske områdes historie. I dag tæller samfundet omkring 400 medlemmer. Fynske Årbøger udkommer stadig troligt år efter år og bringer oplysende og spændende nyt om alt fra fortiden.


Det forenede Historisk Samfund for Fyns Stift 1939.
Som logo blev det ældst kendte fynske bispesegl anvendt: SIGILLUM IACOBI DEI GRACIA OTHINIENSIS EPISCOPI (Jacob af Guds nåde biskop i Odense, hans segl).

Historisk Samfund forSvendborg amt 1907

Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1912 (Knud den Helliges sigil 1085)