Forfattervejledning

"Manuskripter med illustrationer indsendes til redaktionen senest 1. maj, og gerne tidligere. Manuskripterne sendes på e-mail til Nils Valdersdorf Jensen (nvj@svendborgmuseum.dk) eller Kasper Rathje (kr@fimus.dk). Illustrationer aftales med og sendes til Ellen Warring på (ellenwarring53@gmail.com).

Når du skriver
Brug gerne en kort, fængende overskrift som appetitvækker, og eventuelt en undertitel. Brug gerne mange mellemrubrikker i artiklen, da de gør teksten læsevenlig og overskuelig. Anvendelsen af fremmedord begrænses til det strengt nødvendige. Specielle begreber, der ikke kan forudsættes almenkendt, bør forklares første gang, de optræder. Citater skrives i kursiv med anførselstegn før og efter. Årbogsartiklerne bør maksimalt fylde 15 tryksider inkl. illustrationer. En trykside svarer til ca. 2000 anslag.

Noter
Noteomfanget bør begrænses mest muligt og bør som hovedregel kun indeholde kilde- og litteraturhenvisninger. Forklarende og uddybende noter bør undgås, og ord, begreber, o. lign., der kræver forklaring, bør indeholdes i artikelteksten. Der må maksimalt være 30 noter i en artikel, svarende til ca. 2000 anslag. Slutnoter anvendes. Noteangivelserne placeres i teksten efter eventuelle tegn

Litteraturfortegnelse
Fortegnelse over anvendt litteratur bringes efter artiklen, ordnet alfabetisk efter forfatterens efternavn. Er der flere titler af samme forfatter, ordnes de efter udgivelsesåret. De bibliografiske poster anføres således: Monografier: Efternavn, Fornavn: Bogens titel i kursiv, eventuelt bindnummer, trykkested, årstal. Tidsskriftartikler: Efternavn, Fornavn: "Artiklens titel", Tidsskriftets navn i kursiv, bindnummer, årstal, sidetal. Bidrag til antologi: Efternavn, Fornavn: "Bidragets titel" i: udgivers Fornavn Efternavn (red.): Samleværkets titel i kursiv, eventuelt bindnummer, trykkested, årstal, sidetal.

Illustrationer
Alle artikler skal forsynes med illustrationer og billedtekster, og der lægges vægt på, at billeder og billedtekster uddyber og supplerer teksten. Illustrationer indsendes separat og i en opløsning der er egnet til offset-tryk, mindst 300 dpi og stor størrelse (40x30 cm og/eller 13-15 Mb). Scanner du selv bør du læse manualen før scanning. Det er forfatterens ansvar at sikre sig, at brugen af illustrationerne ikke er forbundet med ophavsretlige problemer. Scan ikke fra bøger, og husk at anføre fotograf, kunster, copyrightindehaver eller andet. Fynske Årbøgers billedredaktører kan være behjælpelig med at finde illustrationer til artiklerne. Ellen Warring kan kontaktes på ellenwarring53@gmail.com.
Artiklernes illustrationer har stor betydning for årbogens endelige omfang og udseende. Redaktionen vil derfor somme tider flytte, udelade eller beskære de illustrationer, der følger artiklerne, ligesom vi til tider vil forøge antallet af illustrationer i den enkelte artikel. Billedtekster fremsendes ligeledes separat.

Korrektur
Forfatterne modtager Ún korrektur (som regel i august eller september). Rettelser mod manuskriptet tillades normalt ikke. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage mindre sproglige ændringer og redigering, også i overskrifter og billedtekster, uden særskilt forelæggelse for forfatterne.